1,500,000,000 تومان
زمین: 500 متر مربع
  • مساحت زمین500 متر مربع
  • موقعیت
  • جهت شمالی
  • طبقه 0

توضیحات