کد 354 نقد و اقساط
8,500,000,000 تومان مساحت بنا: 187 متر مربع مساحت زمین: 320 متر مربع
 • مساحت بنا: 187 متر مربع
 • مساحت زمین: 320 متر مربع
 • موقعیت
 • طبقه 0
 • تعداد اتاق ها 4
 • حمام 2
کد 352 نقد و اقساط
5,200,000,000 تومان مساحت بنا: 280 متر مربع مساحت زمین: 490 متر مربع
 • مساحت بنا: 280 متر مربع
 • مساحت زمین: 490 متر مربع
 • موقعیت
 • طبقه 0
 • تعداد اتاق ها 4
کد 349 نقد و اقساط
10,000,000,000 تومان مساحت زمین: 1300 متر مربع
 • مساحت زمین: 1300 متر مربع
 • موقعیت زراعی کم بازده
 • طبقه 0
کد 348 نقد و اقساط
7,000,000,000 تومان مساحت بنا: 176 متر مربع مساحت زمین: 300 متر مربع
 • مساحت بنا: 176 متر مربع
 • مساحت زمین: 300 متر مربع
 • موقعیت
 • طبقه 0
 • تعداد اتاق ها 3
کد 347 نقد و اقساط
9,000,000,000 تومان مساحت بنا: 215 متر مربع مساحت زمین: 225 متر مربع
 • مساحت بنا: 215 متر مربع
 • مساحت زمین: 225 متر مربع
 • موقعیت
 • طبقه 0
 • تعداد اتاق ها 3
 • حمام 2
کد 346 نقد و اقساط
9,000,000,000 تومان مساحت بنا: 255 متر مربع مساحت زمین: 300 متر مربع
 • مساحت بنا: 255 متر مربع
 • مساحت زمین: 300 متر مربع
 • موقعیت
 • طبقه 0
 • تعداد اتاق ها 3
 • حمام 2
کد 340 نقد و اقساط
6,000,000,000 تومان مساحت بنا: 147 متر مربع مساحت زمین: 250 متر مربع
 • مساحت بنا: 147 متر مربع
 • مساحت زمین: 250 متر مربع
 • موقعیت کلاردشت
 • طبقه 0
 • تعداد اتاق ها 3
 • حمام 2
کد 339 نقد و اقساط
مساحت زمین: 1500 متر مربع
 • مساحت زمین: 1500 متر مربع
 • موقعیت کلاردشت
 • طبقه 0