1,000,000,000 تومان
زمین: 311 متر مربع
  • مساحت زمین311 متر مربع
  • موقعیت
  • جهت شمالی
  • طبقه 0

توضیحات