10,000,000,000 تومان
زمین: 1300 متر مربع
  • مساحت زمین1300 متر مربع
  • موقعیت زراعی کم بازده
  • جهت شمالی
  • طبقه 0

توضیحات

اب برق گاز