8,000,000 تومان
زمین: 650 متر مربع
  • مساحت زمین650 متر مربع
  • موقعیت گردشگری
  • جهت شمالی
  • طبقه 0

توضیحات