1,930,500,000 تومان
زمین: 297 متر مربع
  • مساحت زمین297 متر مربع
  • موقعیت مسکونی
  • جهت شرقی
  • طبقه 0

توضیحات