2,975,000,000 تومان
زمین: 350 متر مربع
  • مساحت زمین350 متر مربع
  • موقعیت مسکونی
  • جهت شرقی
  • طبقه 0

توضیحات

350 متر زمین مسکونی ، متری 8.5 میلیون تومان